top of page

​iu

+

Lôùp Hoïc Töông Taùc iu+

Lớp học Tương tác iu+ là giải pháp giáo dục tổng thể đầu tiên được tích hợp và phát triển riêng cho giáo dục Việt Nam .

Baûng Up Motor

UP là một bước đột phá công nghệ của iuEdu với tính năng và kiểu dáng độc quyền trên Thế giới.

Up Motor

Up Mobile

Baûng ña naêng Up Mobile

UP Mobile là sản phẩm thích ứng tuyện vời với môi trường và điều kiện giáo dục của Việt Nam

Phaàn meàm soaïn

giaùo aùn Air Primary 

Phần mềm soạn giáo án chuyên dụng với giao diện Tiếng Việt giúp giáo viên dễ dàng thiết kế, phát huy ý tưởng sư phạm.

Air Primary

Air

Curriculum

Boä baøi giaûng töông taùc

Trọn bộ bài giảng điện tử của tất cả các môn học khối Tiểu học được xây dựng dựa trên chuẩn nội dung kiến thức của Bộ Giáo Dục kết hợp với phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm. 

Phaàn Meàm Taäp Vieát

Mô phỏng kiến thức Tập Viết chữ Việt lớp 1, 2, 3 trong môn Tiếng Việt cấp tiểu học, có phần thuyết minh hướng dẫn theo nét bút.

iu

Caligraphy

Phaàn meàm quaûn lyù Tröôøng Tieåu Hoïc 

Hệ thống giải pháp tổng thế và đồng nhất trong việc tin học hoá công tác quản lý các trường Tiểu học ở Việt Nam.

Primary School Management

bottom of page