top of page

Phần mềm quản lý trường tiểu học

 

     Hệ thống là giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hoá công tác quản lý hệ thống các trường tiểu học.

     Là phần mềm hỗ trợ các cấp bao gồm cấp bộ, cấp sở, cấp phòng, cấp trường, cấp giáo viên trong công tác quản lý hồ sơ các sở, các phòng, các trường, hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

 

     Hệ thống sẽ đáp ứng các nghiệp vụ quản lý sau:

  •     Quản lý thông tin chung các Sở giáo dục

  •     Quản lý thông tin chung các Phòng giáo dục

  •     Quản lý hồ sơ các trường Tiểu học

  •     Quản lý hồ sơ giáo viên

  •     Quản lý hồ sơ học sinh

   

Phần mềm quản lý trường Tiểu học 

Giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hoá công tác quản lý hệ thống các trường Tiểu học của Việt Nam

bottom of page